Vedtægter

               BRØNDBY CYKEL MOTION
                 Vedtægter

§1

Klubbens   navn er BRØNDBY CYKEL MOTION og er hjemmehørende i Brøndby Kommune.

§2

Klubben   formål er at virke for motionscyklingens fremme, og at varetage sine   medlemmers interesse, samt selskabelighed.

 §3

Kontingentets   størrelse for enkeltpersoner og for familier, fastsættes af bestyrelsen. Ved   familie forstås ægtepar eller samlever hvor kun den ene kan deltage i træning   og løb. Kontingentet betales en gang årligt pr. 1/1. Første gang betales et   indmeldelses-gebyr. Udmeldelse sker skriftlig til kassereren.

 §4

Generalforsamlingen   er klubbens højeste myndighed under iagttagelse af dennes generalforsamling   vedtægter. Årsmødet indkaldes ordinært én gang årligt, og indvarsles senest   14 dage før starten afholdelse medio marts med angivelse af dagsorden.

1. Valg   af dirigent.
2.  Formandens beretning
3. Kassereren   beretning
4. Fastsættelse   af kontingent samt telefontilskud til formanden og kassereren.
5. Indkomne   forslag.
6. Valg   af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg   af revisor.
8. Eventuelt
Eventuelle   forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i   hænde senest 8 dage før afholdelse.

Til   vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer   på den ordinære generalforsamling.

 §5

Ekstraordinær   generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller såfremt dette   begæres af mindst 1/5 af det samlede medlemstal, med angivelse af   forhandlingsemne

 §6

På   generalforsamling optages referat, der underskrives af dirigenten og   formanden.

 §7

Adgang   til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer. Stemmeret kan kun udøves   ved personlig nærværelse af medlemmerne. Der kræves dog, at disse skal være   fyldt 16

 §8

Bestyrelsen   består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer   vælges særskilt. Bestyrelsen vælger selv sekretær samt konstituerer en næstformand. På ulige årstal afgår   eller nyvælges kassereren samt 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal afgår   eller nyvælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem.

 §9

Generalforsamlingen   vælges 1 revisor, som er valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisoren   gennemgår mindst én gang årligt klubbens regnskab, der føres af kasseren   efter bestyrelsens anmodninger og forvisser sig om, at de i regnskabet   opførte, er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at foretages   kasseeftersyn.

 §10

Bestyrelsesmedlemmer   kan kun vælges, når de er til stede ved generalforsamlingen, eller har givet   skriftlig tilsagn.

 §11

Til   klubbens opløsning kræves beslutning herfor på generalforsamlingen med mindst   2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

Er   2/3 af klubbens medlemmer ikke til stede, kan ekstraordinær generalforsamling   indkaldes som angivet i § 5. Opløsning kan da vedtages med 2/3 flertal af de   tilstedeværende medlemmer.

Ved   opløsning af klubben tilgår alle klubbens aktiver et velgørende formål.

 §12

Formanden   indkalder til bestyrelsesmøder efter behov dog minimum 2 gange årligt. Ved   hvert møde leder formanden eller hans stedfortræder forhandlingerne.   Formanden er berettiget til – i sager der af karakter og indhold skønnes   uopsættelig – at beslutte på bestyrelsens vegne. Sådanne beslutninger bringes   til bestyrelsens kendskab ved næste møde.

 §13

Kassereren   fører klubbens regnskab, som følger kalenderåret, og afsluttes inden   generalforsamlingen eller senest 28/2. Det afsluttende regnskab skal herefter   overgives til klubbens revisor, der efter godkendelse overgiver dette til   klubbens formand.

 §14

Sekretæren   skal ved hvert bestyrelsesmøde optage referat samt i væsentlig udstrækning   føre klubbens korrespondance.

§15

Bestyrelsen   er beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen   er ulønnet, men har ret til diverse diætudgifter ved møderne. Herudover   modtager formanden og kassereren telefontilskud. Tilskuddet vedtages på den   ordinære generalforsamling. Tilskuddet vedtages for 1 år af gangen.

 §16

Formanden   og kasseren i fællesskab kan alene tegne klubben d.v.s. optage lån, indgå købsaftaler   og oprette bank konti.

 §17

Bestyrelsen   kan på klubbens vegne indgå sponsoraftaler under iagttagelsen af §2.

 §18

Klubbens   medlemmer er forpligtet til at optræde i klubbens klubtrøje når man deltager   i klubmesterskaber samt de løb hvor BCM betaler startpenge

 §19

Ved   overtrædelse af klubbens vedtægter samt ved upassende optræden kan   bestyrelsen suspendere medlemmet.

 §20

Ved   forsikringsskader på biler, der benyttes til transport af klubbens medlemmer   til og fra fællesarrangementer, vurderer bestyrelsen evt. tilskud til   skadeslidte.

 Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. september 2001.
Senest rettet på generalforsamlingen den 5. marts 2008.
Senest rettet på generalforsamling den 2. marts 2011.
Senest rettet på generalforsamlingen den 5. marts 2012
Senest rettet på generalforsamlingen den 2. marts 2016